هموویژلانس
 
نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده‌ها (هموویژیلانس)
تا چند سال قبل، پایش و نظارت بر مصرف خون و فرآورده‌‌های خونی در مراكز درماني انجام نمی‌‌شد. این در حالی است که ضرورت رديابي خون و فرآورده‌‌ها از اهداكننده تا دريافت‌‌كننده در مراکز درمانی و انتقال خون توسط متولیان سلامت توصيه شده است.
نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده‌‌ها (هموویژلانس) به معنای پایش و نظارت بر کل زنجیره انتقال خون از اهداکننده تا دریافت‌‌کننده و تجزیه و تحلیل داده‌‌های مرتبط با عوارض ناخواسته انتقال خون و فرآورده‌‌های آن، به منظور شناسایی علل رخداد عوارض و جلوگیری از وقوع مجدد آنها است. با توجه به اینکه رخداد عارضه در فرایند تزریق خون و فرآورده‌‌هـای خـونی بسیار شایع‌‌تر از خطر انتقال عوامل عفونی می‌‌باشد؛ بنابراین، در مسیر حفظ سلامت بیمار، جلوگیری از تکرار خطاهای مشابه و قابل پیشگیری و راه‌‌اندازی نظامی منسجم برای گزارش‌‌دهی بسیار ضروری به نظر می‌‌رسد.
تاکنون نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده‌‌ها (هموویژلانس) به عنوان یکی از شاخه‌‌های نسبتاً تازه طب انتقال خون در بسیاری از کشورهای جهان استقرار یافته است. بعد از بررسی‌‌های اولیه در سازمان انتقال خون و تأكيد بر اهميت نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده‌‌ها (هموویژلانس)، انجام و اجرای این نظام مهم در مراکز درمانی به شوراي عالي سازمان انتقال خون در زمستان سال 1386 پيشنهاد شد و تصويب گرديد. اجرای این نظام در ایران از سال 1388 در 50 مركز درماني سراسر كشور (19 بيمارستان در تهران و 31 بيمارستان در 12 استان كشور) به صورت آزمایشی (Pilot) آغاز شد و با دستور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، استقرار نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده‌‌ها (هموویژلانس) از سال 1391 در تمامي مراكز درماني اجباری گردید.


  لوگوی نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده‌‌ها (هموویژیلانس)
در نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده‌‌ها (هموویژلانس) چهار فرايند اصلی شامل درخواست خون و فرآورده‌‌ها توسط پزشكان و مراكز درماني،‌ نگه‌‌داري خون و فرآورده‌‌های خونی در بانك خون مراکز درمانی، انجام آزمايش‌‌های سازگاري قبل از تزريق و مهم‌‌ترين فرایند یعنی نظارت بر روند تزريق و عوارض پس از تزريق، مورد پايش قرار می‌‌گیرد.
مهم‌‌ترین اهداف نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده‌‌ها (هموویژلانس) عبارتند از:
1- بهبود فرايند تزریق خون و فرآورده‌‌های خونی به منظور ارتقای سلامت بيماران در مراکز درمانی
2- گردآوري و تجزيه و تحليل داده‌‌هاي مرتبط با عوارض ناخواسته تزريق خون و فرآورده‌‌ها و شناسایی علل رخداد عوارض و ارایه اقدام‌‌های اصلاحي لازم و مناسب براي جلوگيري از وقوع مجدد آنها
استقرار نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده‌‌ها (هموویژلانس) در هر مرکز درمانی متضمن آموزش پزشکان، پرستاران و کارکنان بانک خون در خصوص موارد مصرف و عدم مصرف خون و فرآورده‌‌ها، آشنایی با خون و انواع فرآورده‌‌ها، نحوه شناسایی بیماران قبل از تزریق خون و فرآورده‌‌ها، چگونگی شناسایی عوارض حاد و تأخیری تزریق خون و فرآورده‌‌ها و مدیریت صحیح بیماران در این خصوص می‌‌باشد. تمامی این آموزش‌‌ها با استفاده از مواد آموزشی یکسان و تهیه شده از آخرین منابع علمی ارایه می‌‌شود. پس از طی مراحل آموزشی، عوارض مرتبط با تزریق خـون و فرآورده‌‌ها بر اساس آموزش‌‌های داده شده و دستورالعمل‌‌های موجود، شناسایی و در قالب فرم یکسان و استاندارد گزارش عوارض در صورتیکه قابلیت استناد آنها به تزریق خون و فرآورده‌‌ها ثابت گردد، به اداره‌‌های کل انتقال خون استانی ارسال می‌‌شوند. در ادامه، تمامی این عوارض به دفتر نظام مراقبت و نظارت بر مصرف خون و فرآورده‌‌ها (هموویژلانس) در ستاد مرکزی سازمان انتقال خون ارسال می‌‌گردند.
 
تهیه خون خودی ( اتولوگ ) قبل از عمل جراحی
فرم اطلاع رسانی اهدا کنندگان خون اتولوگ
فرم درخواست انجام PAD توسط پزشک معالج
فیلم آموزشی همو ویژلانس
گواهی امضای پزشکان تجویز کننده خون
اطلس جامع انتقال خون
فرم اطلاعات مربوط به استقرار سیستم هموویژلانس
فرم سابقه بیمار
 جزوه مدیریت خون بیمار
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0