هموویژلانس
دستور العمل انجام آزمایشات گروه بندی
مطالب علمی و آموزشی(کتاب دایره اطلاعات برای مصرف خون و فرآورده های خونی-گواهی امضای پزشکان تجویز کننده خون )
جزوه مدیریت خون بیمار
چک لیست ارزیابی زنجیره تزریق خون در بیمارستانها (1)
چک لیست ارزیابی زنجیره تزریق خون در بیمارستانها(2)
چک لیست نحوه ارزیابی نظام مراقبت از  خون هموویژلانس مربوط به بیمارستان
فرم ارسال و نظارت بر تزریق پلاسمای تازه منجمد (FFP)- پلاکت- کرایوپرسیپیتیت
فرم ارسال و نظارت بر تزریق خون کامل و فرآوردههای گلبول قرمز
فرم اطلاعات آموزش هموویژلانس مربوط به بیمارستان
فرم درخواست پلاکت فرزیس
فرم درخواست خون و فرآوردههای آن توسط بانک خون بیمارستانها (اورژانس)
فرم درخواست خون و فرآوردههای آن توسط بانک خون بیمارستانها از واحد پخش خون پایگاههای انتقال خون
فرم درخواست خون و فرآوردههای خونی به طور اورژانس (تهیه کمتر از 30 دقیقه)
فرم درخواست خون و فرآوردههای خونی
فرم گزارش عوارض ناخواسته احتمالی بعد از تزریق خون و فرآوردههای آن
تهیه خون خودی ( اتولوگ ) قبل از عمل جراحی
آیین نامه فعالیت بانک خون و بخش های مصرف کننده خون و فرآورده های آن در مراکز درمانی
فرم اطلاع رسانی اهدا کنندگان خون اتولوگ
فرم درخواست انجام PAD توسط پزشک معالج
فیلم آموزشی همو ویژلانس
 روش های عملکردی استاندارد (sops) فعالیت بانک خون و بخش های مصرف کننده
گواهی امضای پزشکان تجویز کننده خون
کتاب دایره اطلاعات برای مصرف خون و فرآورده های خونی
اطلس جامع انتقال خون
فرم اطلاعات مربوط به استقرار سیستم هموویژلانس
فرم سابقه بیمار
 
 

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0